Regulamin sprzedaży

I. Najważniejsze informacje

 1. Podstawowe pojęcia:
  1. Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.
  2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
  3. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  4. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży,
  6. Sklep/Strona – strona https://sklep.raczkujac.pl, na której prowadzona jest sprzedaż.
 2. Produkty są sprzedawane przez Tomasz Miśkiewicz SIMPRES, ul. Opaczewska 23 m. 16, 02-372 Warszawa, NIP 118-179-44-57, REGON  142618419, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 517203, zwanego dalej Sprzedawcą.
 3. Na stronie możesz kupić e-booki, nagrania audio i video, materiały PDF, kursy on-line oraz inne produkty elektroniczne, a także konsultacje on-line, zwane dalej produktami
 4. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 5. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.
 6. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 7. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

II. Zasady zakupu produktu

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590, operatora serwisu płatności BlueMedia. 
 2. Szczegóły dotyczące dostępnych form płatności znajdują się na podstronie Formy płatności.
 3. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W tym celu należy:
  1. przejść przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie Użytkownika,
  2. uzupełnić formularz zamówienia,
  3. potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt, zaakceptować Regulamin i dokonać płatności.
 4. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Zamówienie, które nie zostanie skutecznie opłacone w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia, zostanie anulowane przez Sklep. Jako skuteczne opłacenie rozumie się zarejestrowanie faktu dokonania płatności na pełną kwotę zamówienia, przez operatora serwisu płatności BlueMedia (obsługującego formę płatności o nazwie Płatności Shoplo widoczną na stronie składania zamówienia) lub – w przypadku płatnością kartą – uzyskanie pozytywnej autoryzacji płatności na pełną kwotę zamówienia.
 6. Poniższe zapisy dotyczą przypadku dokonania zakupu kursu online:
  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i ustawiając indywidualne hasło do Konta.
  2. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
  3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznać się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
  4. Rejestracja jest konieczna do korzystania z produktów.
  5. Po przesłaniu formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie (w ciągu 48 godzin zegarowych) potwierdzenie Rejestracji i aktywacji Konta. Z tą chwilą następuje zawarcie nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika.
  6. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji.
  7. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę

III. Termin realizacji umowy

 1. W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 2. Zakupiony produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie wiadomości e-mail z linkiem do pobrania produktu/poprzez udzielenie dostępu on-line. W przypadku płatności kartą, za moment skutecznego dokonania płatności rozumie się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności na pełną kwotę zamówienia. 
 3. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu,  powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu, chyba że opis na stronie produktu w Sklepie stanowi inaczej. 
 4. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem lub zgodnie z harmonogramem.

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
  1. Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy
 3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

V. Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 2.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

VI. Warunki techniczne

 1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 3. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF, docx, mp3, mp4, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 4. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/WhatsApp).
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

© Copyright by raczkujac.pl (SIMPRES) 
Wszelkie prawa zastrzeżone.